All news
31 jaanuar 2024
by
Share this article:

Lennuakadeemia teenis 7-aastase akrediteeringu ja kvaliteedimärgi

Eesti Lennuakadeemia läbis möödunud aastal rahvusvahelise välishindamise ning sellel nädalal kinnitas Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri (HAKA) kõrghariduse hindamisnõukogu otsuse akrediteerida Eesti Lennuakadeemia seitsmeks aastaks. Lisaks omistatakse akadeemiale HAKA kvaliteedimärk, mis näitab, et akrediteering saavutati ilma kõrvaltingimusteta.

HAKA poolt läbi viidud institutsionaalse akrediteerimise protsess hõlmas endas akadeemiapoolse eneseanalüüsi aruande koostamist, komisjoni hindamiskülastust akadeemias ja komisjoni hindamisaruannet. Hindamiskomisjoni kuulusid kõrghariduskonsultandid ja -juhid ning erialaspetsialistid Leedust, Ühendkuningriigist, Portugalist, Tšehhi Vabariigist ja Eestist. Hindamiskomisjoni eesmärk oli anda hinnang kõrgkooli tugevustele ja parendusvaldkondadele ning teha soovitusi nende valdkondade edasiseks arendamiseks.

Komisjoni antud hinnang kinnitab, et lennuakadeemia juhtimine, töökorraldus, õppe- ja teadustegevus ning õppe- ja uurimiskeskkond vastavad kõikidele nõuetele täismahus. “Täisakrediteering tähendab, et kõrgkool on elujõuline, jätkusuutlik ja pakub kvaliteetset haridust. See annab kogu kooliperele, nii õppuritele kui töötajatele, samuti meie koostööpartneritele kindlustunde tulevikuks ning tõuke edasisteks positiivseteks arenguteks lennundushariduse andmisel,” rääkis Eesti Lennuakadeemia rektor Koit Kaskel. “Kirss tordil on koos akrediteeringuga akadeemiale omistatud HAKA kvaliteedimärk, mis tunnustab õppeasutuse silmapaistvalt head üldist sooritust ja selle üle on küll põhjust uhke olla,” rõõmustas ta.

HAKA juhataja Heli Mattisen tõi tunnustavalt välja, et Eesti Lennuakadeemia on väga hea õppiva organisatsiooni näide. Ta lisas: „Eelmisel hindamisel ilmnenud kitsaskohtadega on tõhusalt toimetatud ning toimunud muutused on ekspertide poolt tunnustatud.“

Tagasisides tunnustas komisjon akadeemiat märkimisväärsete edusammude eest strateegilises planeerimises ja tulemusnäitajate määratlemises, samuti tunnustati praktika asjakohasust ja koostööpartnerite kaasamist. Komisjoni hinnangul iseloomustab õppekavu paindlik reageerimine turuvajadustele ja muutuvatele valdkondlikele nõuetele. Tugevusena toodi samuti välja kvaliteetsed füüsilised ressursid, hästi varustatud õppehoone ja simulaatorid, ning hoonete efektiivsemaks muutmine. Akadeemia paistis silma ka Eesti keskmisest väiksema üliõpilaste väljalangevusega. Edu on saavutatud ka õppekavade rahvusvahelistumisel ning loodud on kaks ingliskeelset õppekava: kommertslennunduse juhtimine ning ärilise lennutranspordi piloot.

Parendusvaldkondadena märgiti, et akadeemia tulemusnäitajad võiksid olla ambitsioonikamad, eelkõige just teadus- ja arendustegevuse osas ning tähelepanu tuleks pöörata ka selle valdkonna rahvusvahelistumisele. Muuhulgas lisas komisjon, et õppekavade atraktiivsuse ja tõhususe suurendamiseks võiks laiendada õppekavade ühisosasid ning neid siis erinevate õppekavade üliõpilastele koos läbi viia.

Saadud akrediteering kehtib aastani 2031.

 

Foto autor: Lauri Veerde

 

Eesti Lennuakadeemia

31.01.2024

Share this article: