All news
23 november 2023
by
Share this article:

Toimus lennundusklastri 21. üldkoosolek

Lennundusklastri 21. üldkoosolek toimus 9.novembril klastri liikme Axinom Eesti ruumides Ülemiste Technopolises. Kuna päevakorras olid klastri edasise tegevuse seisukohalt olulised küsimused, siis oli ka osavõtt suurearvuline – 26 liikmest ja 4 assotsieerunud liikmest oli esindatud kokku 22.

Klastri liikmed said ülevaate 4 aasta jooksul teostatud EAS-i klastriprojektist – selle raames ellu viidud tegevustest, projekti rahalisest mahust ning saadud toetustest. Hetkel viimase perioodi kuluaruandeid ja kogu projekti lõpparuannet EAS-is veel menetletakse.

Lennundusklastri nõukogu esimees Risto Mäeots tegi kokkuvõtte toimunud nõukogu koosolekutest, sealhulgas üldkoosolekut ette valmistavatest diskussioonidest klastri tegevuse strateegilise planeerimise ja korraldamise ning 2024.a tegevuse rahastamise küsimustes.

Klastri tegevjuht Jaan Tamm andis ülevaate üldkoosolekule kinnitamiseks esitatud, käibe alusel diferentseeritud 2024.a liikmemaksu määradest, sealhulgas nõukogus kooskõlastamisele eelnenud konsultatsioonidest ja esitatavate ettepanekute ratsionaalsest sisust. Üldkoosolek kinnitas esitatud ettepaneku valdava häälteenamusega. Senisest mõnevõrra väiksemate liikmemaksude tõttu on klastri 2024.a eelarve küll väiksem, kuid samas on sellised liikmemaksud potentsiaalsetele uutele liikmetele loodetavasti atraktiivsemad.

Lisaks arutati üldkoosolekule jagatud näite varal, kuidas võiks korraldada veebipõhist info haldamise ja klastri tegevuste planeerimist. Selle tulemusena saaks luua klastrile interaktiivse infojagamise keskkonna ning vähendada e-kirjadega jagatava info hulka.

Lennundusklaster väljendab jätkuvalt oma soovi osaleda Eesti lennundusstrateegia koostamisel, sealhulgas uute lennundustehnoloogiate ja jätkusuutlike energialahenduste väljatöötamisel ja rakendamisel. Eesti lennundussektori majandusliku mõju suurendamiseks tegutseme oma konkurentsieeliste realiseerimise ja investeeringute kaasamise nimel, aitame kaasa lennundusspetsialistide koolitamisel. Klastripõhise koostöö elavdamise kaudu koordineerime ja tõhustame koostööd riigi ning rahvusvaheliste võrgustikega.

 

Artikli autor: Jaan Tamm

Share this article: